Różnorodność i integracja

różnorodność

Jesteśmy zobowiązani do różnorodności, równości i integracji

Grupa SEAM zobowiązuje się do wspierania, kultywowania i ochrony kultury różnorodności, równości i integracji.

Nasz kapitał ludzki jest najcenniejszym zasobem, jaki posiadamy. Zbiorcza suma indywidualnych różnic, doświadczeń życiowych, wiedzy, pomysłowości, innowacyjności, wyrażania siebie, wyjątkowych zdolności i talentów, które nasi pracownicy inwestują w swoją pracę, stanowi znaczącą część naszej kultury, naszej reputacji i osiągnięć naszej firmy.

Akceptujemy i wspieramy różnice wieku, koloru skóry, niepełnosprawności, pochodzenia etnicznego, rasy, stanu rodzinnego lub cywilnego, tożsamości płciowej lub ekspresji, języka, pochodzenia narodowego, sprawności fizycznej i umysłowej, przynależności politycznej, religii, orientacji seksualnej, statusu społeczno-ekonomicznego status, status weterana i inne cechy, które czynią naszych pracowników wyjątkowymi.

Inicjatywy dotyczące różnorodności SEAM Group mają zastosowanie – ale nie ograniczają się – do naszych praktyk i zasad dotyczących rekrutacji i selekcji; odszkodowania i świadczenia; rozwój zawodowy i szkolenie; promocje; transfery; programy społeczne i rekreacyjne; zwolnienia; zakończenia; oraz ciągły rozwój środowiska pracy opartego na założeniu równości płci i różnorodności, które zachęca do:

  • Pełna szacunku komunikacja i współpraca między wszystkimi pracownikami
  • Praca zespołowa i uczestnictwo pracowników, pozwalające na reprezentację wszystkich grup i perspektyw pracowników
  • Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym dzięki elastycznym harmonogramom pracy dostosowanym do różnych potrzeb pracowników
  • Wkład pracodawców i pracowników w społeczności, którym służymy, ma na celu promowanie większego zrozumienia i szacunku dla różnorodności